SK EN DE PL HU

Ubytovací poriadok

„Penzión KISKA“, Hlavné námestie 12, 060 01  Kežmarok
 
 UBYTOVACÍ PORIADOK
v  súlade so Zmluvou o ubytovaní podľa §754  a nasl. Občianskeho zákonníka
 
1. Prevádzkovateľom penziónu je spoločnosť TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 12, Kežmarok (ďalej len „prevádzkovateľ).

2. Prevádzkovateľ môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási, t.j. predloží príslušnému zamestnancovi zariadenia ihneď po príchode svoj platný doklad totožnosti, na základe ktorého zamestnanec vydá hosťovi ubytovací preukaz s uvedením mena hosťa, čísla izby, ceny  za jedno prenocovanie, dĺžky pobytu a prípadných ďalších služieb a čipovú kartu, ktorá slúži ako kľúčik od izby.

3. Prevádzkovateľ poskytuje hosťom služby aspoň v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

4. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

5. Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ povinný ubytovať hosťa najneskôr do 17.00 hod., zároveň do tohto času izbu pre hosťa rezervuje, v osobitných prípadoch aj neskôr. Hosťa možno ubytovať po 15.00 hodine a v osobitných prípadoch i skôr. Za osobitný prípad sa považuje aj včasné informovanie prevádzkovateľa telefonicky.

6. Ak si hosť vopred objednal dvojlôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje  prevádzkovateľ hosťovi iba cenu za dvojlôžkovú izbu i v prípade, že hosťa ubytuje v apartmáne.

7. Ak hosť dodatočne počas pobytu požiada o predĺženie pobytu, môže mu prevádzkovateľ ponúknuť aj inú izbu  než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

8. Prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby nezodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobám alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané prevádzkovateľovi alebo niektorému z pracovníkov prevádzkovateľa. Za klenoty, peniaze, a iné cennosti sa takto zodpovedá iba do výšky určenej zákonom, avšak len v tom prípade, ak boli uložené v hotelovom trezore. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo ihneď, keď sa poškodený o škode dozvedel.

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích a odbytových priestoroch.

10. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného zamestnanca prevádzkovateľa v čase od 8.00 do 22.00 hod. Návšteva je povinná nahlásiť svoje identifikačné údaje  zamestnancovi prevádzkovateľa na recepcii do knihy návštev.

11. Pri ochorení alebo zranení hosťa, zamestnanec prevádzkovateľa zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice. Za účelom poskytnutia prvej pomoci sa nachádza lekárnička na recepcii.

12. Hosť je oprávnený používať izbu len počas doby, ktorú dohodol so zamestnancom prevádzkovateľa. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, je  hosť povinný odhlásiť svoj pobyt  najneskôr do 10.00 hod. posledného dňa svojho ubytovania a do tohto času aj izbu uvoľniť. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, môže mu prevádzkovateľ  účtovať cenu pobytu za nasledujúci deň.

13. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hod., je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Hosť, ktorý bude požadovať ubytovanie pred 12.00 hod. a izba by preto nemohla byť v predchádzajúcu noc prenajatá, bude povinný uhradiť cenu ubytovania aj  za predchádzajúcu noc. Prevádzkovateľ je povinný na toto hosťa vopred upozorniť.

14. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne iní zamestnanci prevádzkovateľa.

15. Hosť pri príchode na izbu si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe, vybavenosť minibaru v súlade s cenníkom a  prípadné závady  ihneď nahlási na recepcii prevádzkovateľa. V prípade, že tieto bezodkladne nenahlási na recepcii prevádzkovateľa, bude za tieto zodpovedať ako keby ich spôsobil sám.

16. Na izbe alebo v spoločenských priestoroch nesmie hosť premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do telefónnych aparátov, rozhlasových a televíznych prijímačov, sušičov vlasov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.

17. V objekte a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa /holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod./ Inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.

18. Hosť sa nesmie na izbe, ani v iných priestoroch objektu hlučne zabávať, hlasno počúvať rozhlasový a televízny program. V čase od 22.00 do 6.00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v iných priestoroch objektu.

20. Pri dočasnom odchode  z izby je hosť povinný na izbe zavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná.

21. Hosťom nie je dovolené brať na izbu športové náradie.

22. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností.  Za škody spôsobené na majetku prevádzkovateľa zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

23. V každej izbe sa nachádza pripojenie na internet, ktoré môže hosť využiť bezplatne.

24. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, ktorý je vystavený na viditeľnom miestne na recepcii, prípadne cenu vopred písomne dohodnutú. 23. Prevádzkovateľ vystaví hosťovi písomný účet pri príchode. Účet je splatný okamžite po vystavení. Hosť je rovnako povinný uhradiť pri odchode konzumáciu z minibaru v súlade s platným cenníkom, ktorý sa nachádza na jednotlivých izbách.

25. Prevádzkovateľ môže, v individuálnych prípadoch, požadovať zálohovú platbu do výšky  50% ceny ubytovania splatnú pri rezervácii ubytovania (najneskôr do 7 dní od vykonania rezervácie ubytovania). Jej presná výška bude uvedená na potvrdení rezervácie. Uhradením zálohy hosť potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom dohodnutých služieb, cenou, platobnými a storno poplatkami a týmto ubytovacím poriadkom, berie ich na vedomie a súhlasí  s nimi. Bez uhradenia zálohy v uvedenom termíne nie je možné objednávku akceptovať a rezervácia bude zrušená.

26. Právom prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia  je v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť:
a)  zmeniť termín pobytu
b)   zmeniť ceny
c)  zmeniť rozsah služieb
d)   zrušiť zmluvu
Pokiaľ hosť so zmenami a) až d) nesúhlasí, má právo do 48 hodín od vyrozumenia o zmenách písomne od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vráti prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia 100% zaplatenej zálohy za ubytovanie hosťovi.
Rozhodujúci je čas doručenia odstúpenia od zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že hosť so zmenami súhlasí. V prípade, že dôjde k situácií, kedy prevádzkovaľ ubytovacieho zariadenia bude vracať hosťovi finančnú čiastku, je povinný tak urobiť v možnom najkratšom termíne, najneskôr však do 15 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vrátenie.

27. Hosť má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov, odstúpiť od zmluvy. Právo na úhradu storno poplatkov prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia, týmto nie je dotknuté. Odstúpenie je možné výhradne písomnou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia  a hosť je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:
 
Storno pred nástupom pobytu Poplatok
viac ako 30 dní     50% zálohy
29-15 dní    75% zálohy
menej ako 15 dní 100% zálohy
 
28. Hosť je rovnako povinný pri odchode uhradiť poplatok za používanie hotelového telefónu v súlade s platnou tarifou spoločnosti Slovak telekom a.s., podľa napočítaných impulzov zariadením slúžiacim na registráciu  a výpočet hovorného nachádzajúcim sa  na recepcii.

29. Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky zriadenia prijíma zodpovedný vedúci prevádzkovateľa.

30. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích a s tým spojených služieb aj pred uplynutím dohodnutého termínu.

31. Hosť je povinný pri príchode zaplatiť prevádzkovateľovi depozit v sume 6,64 € ako zálohu za poskytnutú hotelovú čipovú kartu a ovládač od TV, prípadne ovládač od okennej rolety. Depozit bude hosťovi po vrátení týchto poskytnutých predmetov pri odchode vrátený. V prípade krádeže hosťom, alebo poškodenia na majetku prevádzkovateľa hosťom, budú  vyčíslené škody na majetku prevádzkovateľa alebo k nemu prislúchajúcich častí, ktoré je hosť povinný uhradiť pri úhrade záverečného účtu za ubytovanie pri odchode z penziónu.

32. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať  predmety do otvorov určených na údržbu  objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.

33. Hostia sú oprávnení ubytovať sa v ubytovacom zariadení aj s domácim zvieraťom, ale len po predchádzajúcej konzultácii s prevádzkovateľom zariadenia. Hosť je povinný toto domáce zviera držať na izbe v prepravnej klietke. Hosť je povinný nahradiť  všetku škodu na majetku ubytovacieho zariadenia, ktorú zviera spôsobí.  Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si môže účtovať poplatok za ubytovanie so zvieraťom.

34. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.

35. Hosť má právo parkovať na parkovisku za objektom, ktoré je uzavreté, monitorované kamerovým systémom, ale nie je strážené strážnou službou. Prevádzkovateľ za takto umiestnený dopravný prostriedok zodpovedá v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

36. Všetky spoločné priestory ubytovacieho zariadenia sú monitorované kamerovým systémom.

37. Tento ubytovací poriadok bol schválený vedením spoločnosti TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o., ako prevádzkovateľom  a je platný od 1. januára 2017
   
                 Ing. Bystrík Kiska
               konateľ spoločnosti
levoca.penzionkiska.sk
levocskadolina.penzionkiska.sk
Copyright © 2014 | Created by Created by RB Team | www.rbteam.eu